Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3584

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”

 

До

 

Халил Смаил Халил

и

Салим Халил Халил

с.Желязово

Община Камено

(като собственик на УПИ IV-55, квартал 23 ( ПИ № 55 КП ) с.Желязово, общ.Камено )

               Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление с вх.№94-00-1256/ 30.06.2020 г., подадено от Кирил Димитров Панчуков като собственик на УПИ II-54, квартал 23 по плана на с.Желязово ( представляващ ПИ № 54 по неодобрения кадастрален план на с.Желязово), с искане за изменение на кадастралния план /КП/ на с.Желязово, с което се променя имотната граница между ПИ пл.№ 54 и ПИ пл.№ 55.

              Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕС“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

               Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 14 дневен срок считано от датата на получаването му да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти. За подписване на Акт за непълноти и грешки, да се явите на 15.07.2020 г. в 10.00 часа в Техническа служба гр. Камено. 

               В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи ще бъде издадена Заповед за промяна на кадастралния план на с.Желязово, общ. Камено по отношение на цитираните имоти.

 

 

Дирекция „ УТЕС“