Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3587

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпило писмо за инвестиционно предложение:

       „Инсталация за обработка на смесени метали – преустройство и реконструкция на сгради с ид. 35833.509.27.10 и ид. 35833.509.27.11 в УПИ IV-348 /ПИ с ид. 35833.509.27 по КККР/ в кв. 36 по ПУП-ПРЗ на на площадката на бивш НХК-Бургас“, с възложител: „Ростер“ ООД.

       Информация по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08.07.2020 г. до 21.07.2020 г. в сградата на Община Камено, Дирекция „БФМПОС”, лице за контакти Богомила Куцарова и на интернет страницата на Община Камено адрес: www.kameno.bg

       Информацията е достъпна и на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда и водите, гр. Бургас на адрес: www.riosvbs.com в Превантивна дейност /ОВОС/, Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 на Наредба за ОВОС.

       Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 21.07.2020 г. в Община Камено, деловодство, както и на електронен адрес: obshtina@kameno.bg.

 

Информация за инвестиционното предложение