Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3589

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-641/13.07.2020г. на Кмета на Община Камено, на основание  чл.150, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и чл.145, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, е разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ със следните самостоятелни части:

1.Проект за изменение на ПУП-ПЗ за  УПИ XIX337, кв.46 по плана на с.Черни връх /ПИ с идентификатор 80916.501.781 по КККР на с.Черни връх/

2.Технически инвестиционен проект за изграждане на обект:“Пристройка към жилищна сграда и реконструкция на покрива“ в УПИ XIX337, кв.46 по плана на с.Черни връх /ПИ с идентификатор 80916.501.781 по КККР на с.Черни връх/

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено