Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3595

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация с писмо вх. № 32-00-163 от 22.07.2020 г. на РИОСВ – гр. Бургас за следното инвестиционно предложение:

       „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови и каучукови отпадъци и RDF в част от поземлен имот с идентификатор 80916.10.158 с. Черни връх, община Камено“.

       Възложителна инвестиционноно предложение: фирма „Ем-Ен“ ООД.