Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3600

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

       Уведомяваме Ви, че в община Камено е получено писмо с вх. № 26-01-87/28.07.2020 г. от Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България, относно осигуряването на непрекъснатост на водоснабдяването в населените места.

       В тази връзка с цел ограничение на водоползването е забранено ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други.