Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3690
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че община Камено има следното инвестиционно предложение:
       „Обособяване на площадка за временно съхранение и оползотворяване на разделно събрани биоразградими отпадъци и осигуряване на необходимото оборудване и съоръжения за нуждите на Община Камено“
 
       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.