Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3691
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:
       „Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури и склад за тяхното съхранение в ПИ с идентификатор 73388.86.6 по КК на с. Тръстиково, община Камено“, с възложител: Петър Стефанов.
 
       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.