Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3722

 

Изх.№94-00-3095/31.12.2020г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-1171/31.12.2020г. на Kмета на Община Камено, на основание чл. 135, ал. 3 и §8, ал.2 , т.3 от ЗУТ е разрешено да се изработи проект  за изменение на  ПУП-ПР на УПИ XVI144   и  УПИ I142,   кв.10 по плана на с.Русокастро , Община Камено, с възложител Димчо Димитров Петров

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено