Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3726

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”

 

ДО

 

Кирил Маргарит Балабанов

ул.“ Георги Сава Раковски“ № 45, ет.2

гр.Бургас

(като заинтерисована страна и собственик на УПИ XVI-239, квартал 52 по плана на с.Винарско, общ. Камено)

 

 

 

                  Уведомяваме Ви, като заинтересовано лице, че със заповед №РД-09-1151/ 17.12.2020 г. на Кмета на Община Камено е одобрена промяна в кадастралния план на с.Винарско, Община Камено, която се състои в попълване на нов ПИ пл.№ 261, кв.52.     

                  Заповедта е изложена в сградата на Община Камено , Дирекция „УТЕС“/техническа служба/, всеки ден от 8.30 до 17.15 часа.

                  Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас, чрез Кмета на Община Камено в 14-дневен срок от обявяването и.

 

 

 

 ДИРЕКЦИЯ „УТЕС“