Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Обявление за онлайн обществено обсъждане

#slideshow-3732

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА КРЕМАЦИИ И УРНОПОЛАГАНЕ В ПИ № 007108, МЕСТНОСТ „ДЕРЕ АРАС“, ГР. КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС“

 

Община Камено уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане в електронна среда на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ с всички приложения към него на инвестиционно предложение: „Изграждане на парк за кремиции и урнополагане в поземлен имот № 007108, местност „Дере Арас“, гр. Камено, община Камено“, предвид въведените противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповеди № РД-01-718 от 18.12.2020 г., № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и № РД-01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Общественото обсъждане ще се проведе онлайн на 10.03.2021 г. от 13:30 часа в платформата на Zoom. Линка на виртуалната зала към общественото обсъждане е следния:

http://202315790.business-box.bg/login.aspx?meet=2073678476

Докладът за ОВОС и приложенията към него, както и инструкция за ползване на онлайн платформата Zoom ще са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в сградата на Община Камено, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, както и в РИОСВ-Бургас – гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, в офиса на фирма „Ворик Груп“ ЕООД – гр. Бургас, ул. „Васил Левски“, № 40, ет. 6 и на интернет страниците на възложителя: http://www.crematory.bg и на Община Камено: http://www.kameno.bg.

Всеки може да вземе участие и да изрази становище в онлайн платформата Zoom, като влезе във виртуалната зала 5-10 мин. по-рано.

Становища, предложения, мнения и препоръки по представеният ДОВОС могат да се предоставят и в деловодството на Община Камено и РИОСВ-Бургас, както и на онлайн общественото обсъждане.

Лицата за възникнали въпроси по обявеното онлайн общественото обсъждане са както следва:

за Община Камено: Богомила Куцарова – еколог, тел.: +359 897 099 853;  е-mail: obshtina@kameno.bg;

за възложителя: Кристиян Киров - управител, тел.: +359 888 053 530,     е-mail: k.kirov@vorikgroup.bg.

 

Инструкция за ползване на платформа Zoom

Доклад за оценка на въздействието върху околна среда на инвестиционно предложение за изграждане на Парк за кремация и урнополагане в ПИ №007108, местност „Дере Арас“, землище гр. Камено, Община Камено

Резултати от математическо моделиране на разсейването на вредните вещества