Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3744

 

Изх.№94-00-2235/11.02.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

 ДО             

Румен Димитров Лазаров

ж.к.“Братя Миладинови“№3, вх.1, ет.7

гр.Бургас

 

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме, че

Проектът  е изложен в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на проекта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението

в горната хипотеза по реда на АПК.

 

 

Дирекция „УТЕС“

при Община Камено