Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Изграждане на еднофамилна масивна сграда в УПИ Х-32, кв. 41 по плана на с. Ливада, община Камено“, с възложител: Минчо Петров Мамаров.