Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор73211.83.11 по КК, землище на с. Трояново, местност „Аспаруховски път“, община Камено за напояване на лозови масиви в ПИ с идентификатори 73211.83.10, 73211.83.4 и 73211.83.5 по КК“, с възложител: СД „Стаматови-ГСН и СИЕ“.