Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4100

 

До                                                                                                       Изх.№54-00-115/22.06.2022 г.     

 

Теодора Събева Георгиева
гр.Бургас, ул.“Шейново“ №2, вх.1, ет.6  – настоящ адрес

гр.Бургас, ж.к.“Зорница“ №42, ет.12, ап.69 – постоянен адрес

(като наследник на Мара Михова Димова - собственик на ПИ с идентификатор 12245.19.11  по КККР на с.Вратица)

 

Михаил Николов Николов
с.Рогош, общ.Марица, обл.Пловдив, ул.“Панайот Хитов“ №28 – пост.адрес
гр.Приморско, ул.“Русалка“ №3 – настоящ адрес

(като наследник на Никола Михалев Николов - собственик на ПИ с идентификатор 12245.19.10  по КККР на с.Вратица)

 

Петър Василев Иванов

гр.София, р-н „Средец“, бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ №133 – постоянен адрес

с.Венец, общ.Опан, обл.Стара Загора – настоящ адрес

(като наследник на Петко Иванов Желязков - съсъсобственик на ПИ с идентификатор 12245.19.5  по КККР на с.Вратица)

 

Иван Михов Петков

ул.“Освобождение“ №26

гр.Камено

(като наследник на Петко Иванов Желязков - съсъсобственик на ПИ с идентификатор 12245.19.5  по КККР на с.Вратица)

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И  ГОСПОДА,

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране и одобряване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване / ПУП-ПРЗ / на  ПИ с идентификатор 12245.19.1 по КККР на землището на с.Вратица, Община Камено, м-стта „Дьолника“, с отреждане „За производство и съхранение на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници“, при параметри на застрояване за устройствена зона – „Пп“-предимно производствена, Плътност на застрояване /Пл/-макс.80%, Интензивност на застрояване /Кинт/-1.0, Нмакс.=8.00м /до 2 етажа/, озеленяване мин.20 %.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

 

 


ДО                                                                                                             Изх.№08-00-43/22.06.2022 г.

 

ДИМИТРИНА ИВАНОВА СТАЙКОВА

ж.к.“Братя Миладинови“ бл.2, вх.4, ет.1

гр.Бургас

 (като наследник на Димитър Стоянов Майсторов-съсобственик в ПИ с идентификатор 80916.50.16  по КККР с.Черни връх)

 

ЕЛЕНА МАРИНОВА ЖЕЧЕВА

ж.к.“Владислав Варненчик“ бл.20, вх.9, ет.2, ап.5

гр.Варна

 (като наследник на Димитър Стоянов Майсторов-съсобственик в ПИ с идентификатор 80916.50.16  по КККР с.Черни връх)

 

ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА

ж.к.“Меден рудник“ бл.27, ет.12, ап.3

гр.Бургас

 (като наследник на Димитър Стоянов Майсторов-съсобственик в ПИ с идентификатор 80916.50.16  по КККР с.Черни връх)

 

ДОНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА 

кв.“Долно Езерово“

ул.“Младост“ №7

гр.Бургас

 (като наследник на Димитър Стоянов Майсторов-съсобственик в ПИ с идентификатор 80916.50.16  по КККР с.Черни връх)

 

СТОЯН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

ул.“Урдовиза“ №14

гр.Китен

 (като наследник на Димитър Стоянов Майсторов-съсобственик в ПИ с идентификатор 80916.50.16  по КККР с.Черни връх)

 

ДАРИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

ж.к.“Меден рудник“  №20, вх.3, ет.3, ап.42

гр.Бургас

 (като наследник на Димитър Стоянов Майсторов-съсобственик в ПИ с идентификатор 80916.50.16  по КККР с.Черни връх)

 

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

ул.“Димитър Грънчаров“ №38

гр.Провадия

 (като наследник на Димитър Стоянов Майсторов-съсобственик в ПИ с идентификатор 80916.50.16  по КККР с.Черни връх)

 

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

с.Черни връх

(като съсобственик в ПИ с идентификатор 80916.50.38 и ПИ 80916.50.39  по КККР с.Черни връх)

 

ТОНЬО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

кв.“Ветрен“

ул.“Пролет“ №16

гр.Бургас

(като съсобственик в ПИ с идентификатор 80916.50.38 и ПИ 80916.50.39  по КККР с.Черни връх)

 

 

 

 

РОБЕРТ КИРКОВСКИ

ул.“Цар Калоян“ №62, ет.5

гр.Бургас

(като съсобственик в ПИ с идентификатор 80916.50.38 и ПИ 80916.50.39  по КККР с.Черни връх)

 

„ФИДЕЛИС БГ“ ЕООД

Антон Величков Маринчев - управител

ул.“Маршал Толбухин“ №22-а

гр.Камено

(като собственик на ПИ с идентификатор 80916.50.33 по КККР с.Черни връх)

 

КОСТАДИН ИВАНОВ ГАБРОВ

гр.Бургас, ж.к.“Славейков“ №37, вх.5, ет.4

(като наследник на Пею Димитров Пеев - собственик в ПИ с идентификатор 80916.50.23 по КККР с.Черни връх)

 

СТОЯНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Бургас, ж.к.“Братя Миладинови“ №4, вх.2, ет.7, ап.37

(като наследник на Пею Димитров Пеев - собственик в ПИ с идентификатор 80916.50.23 по КККР с.Черни връх)

 

СТАНИМИР ИВАНОВ ГАБРОВ

гр.Бургас, ж.к.“Меден рудник“ №63, вх.4, ет.2, ап.56

(като наследник на Пею Димитров Пеев - собственик в ПИ с идентификатор 80916.50.23 по КККР с.Черни връх)

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране на проект за:

  1. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.50.50 по КККР на землището на с.Черни връх, състоящ се в разделяне на имота и обособяване на нови самостоятелни УПИ, ситуиране на свободно застроянате „За вилно строителство“, при параметри на застрояване за устройствена зона – 2/Ов, плътност на застрояване /Пл/ макс. – 40 ⁒, интензивност на застрояване /Кинт/ макс. – 0.4, озеленяване мин.50⁒, Нмакс.=7.00м /до два етажа/ и два УПИ с предназначение „За техническа инфраструктура“;
  2. Подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова обслужваща улица за достъп до новообразуваните УПИ от ПИ с идентификатор 80916.50.50 на землището на с.Черни връх, местност „Свети Георги“, като трасето започва от о.т.114а от съществуващата улична мрежа на населеното място и преминава по част от ПИ с идентификатор 80916.10.419 и по част от ПИ с идентификатор 80916.50.63 по КККР на с.Черни връх – общинска собственост.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

 

  Дирекция „УТЕСТК“

 

 


До                                                                                         Изх.№94-00-1133/22.06.2022 г.

Надя Петкова Зафирова и

Стела Асенова Кузманова
ж.к.“Братя Миладинови“ №89, вх.3, ет.4
гр.Бургас

(като съсобственик на ПИ с идентификатор 52279.503.40 по КККР на с.Константиново)

 

Веселина Асенова Вълкова
ул.“Константин Величков“ №69-А, ет.1
гр.Бургас

(като съсобственик на ПИ с идентификатор 52279.503.40 по КККР на с.Константиново)

 

Пламена Иванова Дердова
ж.к.“Меден рудник“ №174, вх.1, ет.1, ап.1

гр.Бургас

(като собственик на ПИ с идентификатор 52279.503.39 по КККР на с.Константиново)

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И  ГОСПОДА,

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране и одобряване на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване / ПУП-ПЗ / на  ПИ с идентификатор 52279.503.43 по КККР на землището на с.Константиново, Община Камено,  с цел провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди – „За вилно строителство“.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 Дирекция „УТЕСТК“

 


 


До                                                                                        Изх.№94-00-1056/22.06.2022 г.

Петко Тодоров Михайлов
ул.“Арда“ №10
гр.Камено

(като собственик на ПИ с идентификатори 35883.104.239 и 35883.104.238  по КККР на гр.Камено)

 

Йордан Иванов Димчев
ул.“Георги Кондолов“ №67
гр.Камено

(като собственик на ПИ с идентификатор 35883.104.249  по КККР на гр.Камено)

 

Данчо Георгиев Данчев
ул.“Георги Кондолов“ №1
гр.Камено

(като собственик на ПИ с идентификатор 35883.104.159  по КККР на гр.Камено)

 

Атанас Тодоров Михайлов

Тодор Киров Михайлов

Минка Петкова Михайлова
ул.“Арда“ №10
гр.Камено

(като собственици на ПИ с идентификатор 35883.104.146  по КККР на гр.Камено)

 

Тодор Атанасов Пръвчев
ул.“Сливница“ №5
гр.Камено

(като съсобственик  на ПИ с идентификатор 35883.104.156  по КККР на гр.Камено)

 

Данчо Атанасов Пръвчев
ул.“Арда“ №1
гр.Камено

(като съсобственик на ПИ с идентификатор 35883.104.156  по КККР на гр.Камено)

 

Златка Атанасова Пръвчева /Атанасова/
ул.“Стара планина“ №119
гр.Камено

(като съсобственик на ПИ с идентификатор 35883.104.156  по КККР на гр.Камено)

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И  ГОСПОДА,

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране и одобряване на проект на:

  1. Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ / на  ПИ с идентификатор 35883.104.155 по КККР на землището на гр.Камено, Община Камено,  с цел обособяване на УПИ с отреждане „За жилищно строителство“ ;
  2.  ПУП-ПУР на нова улица, като продължение на уличната мрежа в населеното място от съществуваща о.т.96, преминаваща по част от ПИ с идентификатор 35883.104.201 по КККР на гр.Камено, до кръстовище при ул.“Възраждане“ и ул.“Арда“.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 Дирекция „УТЕСТК“