Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4358

Изх. № 69-00-35/11.05.2023г.

 

ДО

КИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №55

гр.Несебър

 (като наследник на Кръстю Димитров Милчев - собственик на ПИ с идентификатор 12245.15.4  по КККР с.Вратица)

 

ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ

ул.“Преслав“ №4

гр.Несебър

 (като наследник на Кръстю Димитров Милчев - собственик на ПИ с идентификатор 12245.15.4  по КККР с.Вратица)

 

ПЕНКА КРАСТЕВА КИРЯЗОВА

ул.“Доктор Петър Берон“ №4

гр.Поморие

 (като наследник на Кръстю Димитров Милчев - собственик на ПИ с идентификатор 12245.15.4  по КККР с.Вратица)

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, като заинтересовани лица, във връзка с КППИ / комплексен проект за инвестиционна инициатива/ по чл.150 от ЗУТ и издадени:

  • Заповед №РД-09-221/13.04.2023 г. на кмета на община Камено е одобрен проект за ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 12245.15.11, местност „Браницата,“ по КККР на землището на с. Вратица, отредена за застрояване, като поземлен имот с проектен идентификатор 12245.15.34, с предназначение на имота „за фотоволтаична електроцентрала“.
  • Разрешение за строеж №34/13.04.2023 г. за обект: За строеж: „Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 144mw, намираща се в имоти пи с идент. 12245.14.1, пи с идент. 12245.14.3,  пи с идент. 12245.14.48, пи с идент. 12245.17.8, пи с идент. 12245.18.24,  пи с идент. 12245.15.11, пи с идент. 12245.18.23, пи с идент. 12245.20.16,  с.Вратица,  община Камено, област Бургас, подобект: „Фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност 27,44 mwp“,  находящ се в ПИ с идентификатор 12245.15.11 по КККР на с.Вратица / ПИ с проектен идентификатор 12245.15.34 по КККР на с.Вратица/.

               Заповедта е изложена в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

 

ОБЩИНА КАМЕНО

ДИРЕКЦИЯ „УТЕСК“