Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА НОВОИЗГРАДЕНИ СГРАДИ В ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН ПО ЧЛ. 54а ОТ ЗКИР

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА НОВОИЗГРАДЕНИ СГРАДИ В ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН ПО ЧЛ. 54а  ОТ ЗКИР --> Формуляр

Правно основание:  по чл. 54а , ал.3 и §4, ал. 1,т. 4 от ПРЗ на ЗКИР във връзка c чл. 116, ал. 1 и чл. 175 ал. 5 от ЗУТ

Необходими документи:

  • Фактура за платена такса;
  • Заявление по образец;
  • Документи за собственост – копие
  • Копие от разрешение за строеж /акт  за  узаконяване/
  • Виза за проектиране или копие от ПУП
  • Копие  от  одобрен  арх. проект  на  обекта  /арх.разпределение/
  • Геодезическо  заснемане/измерване на новоизградения обект – 2 бр.
  • Данни за правоспособност на лицето, извършило заснемането
  • Констативен акт за подземни проводи 
  • Пълномощно /в случай, че услугата се иска от друго лице/.

Срок за изпълнение:  14 дни

Такса: 50.00 лв.

Място на извършване:Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място