Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Екология

Регистър за частна общинска собственост 2011-2016 г.


Регистър  регистър за публична общинска собственост 2011-2016 г


ПРОГРАМА за опазване на околната среда - период на действие на програмата 2011-2015 г.


ПРОГРАМА за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено за периода 2011 - 2015 година


ПРОГРАМА за опазване на околната среда за периода 2011 - 2015 година

ПРОГРАМА за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Камено за периода 2011-2015 година

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ЦВЕТНИ КОНТЕЙНЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2015-2017


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО 2015-2020

 
ВЪЗДУХ
Контролът и управлението на дейностите свързани с осигуряването на чистотата на атмосферния въздух се осъществява от автоматична система ,,OPSIS”, разположена в сградата на читалището и РИОСВ-Бургас. Съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух оказва изпълнението на инвестиционната програма за привеждането на дейностите на ,,Лукойл Нефтохим Бургас”. Запалванията на стърнищата и неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух влияят върху качеството на атмосферния въздух. Като ефективна мярка срещу източниците на организирано изхвърляне на вредни вещества в атмосферата е осигуреното захранване с природен газ в гр.Камено и с.Свобода. Непосредствения контрол върху състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух, върху работата на пречиствателните съоръжения и върху емисиите от отделните източници се извършва от общинските органи в съответствие с чл.19 от ЗЧАВ. Община Камено има изготвена актуализирана програма за намаляне нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух за периода 2011-2015 г.

ВОДИ, РЕКИ И ЕЗЕРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
По значими водни артерии в общината са реките Айтоска, Русокастренска и Чакърлийска, които заемат 45 км. от общата дължина на речната мрежа. Водните ресурси на територията на община Камено включват основните видове водоизточници: главно подпочвени води и по-малко реки. Подземните води са важно звено във водния баланс на района. На територията на общината функционират 27 броя естествени и изкуствени водоема с обща площ 2486 дка. Повърхностният воден поток се формира от дъждовните води и снеготопенето. На територията на община Камено има разположени местни водоизточници, който са 3 броя каптажи. Състоянието на качеството на водата от местните водоизточници се наблюдава веднъж годишно като се вземат проби и изследват от лаборатория към РИОКОЗ - Бургас.

ПИТЕЙНИ ВОДИ
Питейното водоснабдяване за гр.Камено, с.Кръстина и с.Свобода се осъществява от водоснабдителна система ,,Камчия”. За останалите населени места водоснабдяването се осъществява от собствени водоизточници-подземни водоизточници чрез отделно работещи помпени станции.

ОТПАДНИ ВОДИ
Канализацията на град Камено е напълно изградена. Няма изградена пречиствателна станция за отпадни води за населеното място. Заустването на отпадните води е в старото корито на река Айтоска. По проект на Програмата за развитие на селските райони през 2012 г. в с. Кръстина  е изградена канализационна система и пречиствателна станция за отпадни води. В останалите населени места от общината няма изградени канализационни системи за отпадни битови води, изградени са частични канали за повърхностни и дъждовни води.

ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ
Разнообразните почви на територията на община Камено са подходящи за отглеждане на всички видове селскостопански култури. Най-разпространените почвени разновидности са алувиално-ливадните и песъкливо-глинестите. Почвите са акцептор на всички вредни въздействия в околната среда и като такива създават потенциален риск за здравето на населението. Основни източници при замърсяването на земеделските земи се явяват основно неправилната употреба на химични средства за растителна защита и експлоатираните регламентирани и нерегламентирани сметища.

ОТПАДЪЦИ
ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ ПО ВИДОВЕ И ИЗТОЧНИЦИ

На територията на общината се генерират битови, строителни и производствени отпадъци. Преобладават отпадъците от животински и растителен произход. Значително по-малки количества са строителните отпадъци. Във всички населени места на община Камено има организирано сметосъбиране. Битовите отпадъци в населените места от общината се депонират на депо, разположено в землището на с.Полски извор. Община Камено има приета Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на общината от Общински съвет Камено и разработена и актуализирана Програма за управление на отпадъците за периода 2011-2015. С Наредбата и Програмата се уреждат правата и задълженията на общината, на гражданите, на фирмите и други организации в осъществяването на дейностите по третиране на битови, строителни и опасни отпадъци генерирани от населението и поддържане чистотата на територията на общината.

ШУМ
Не е правен анализ на звуковото налягане в населените места, но може да се твърди ,че не се надвишават пределно допустимите норми.

ФЛОРА И ФАУНА
Територията на цялата община притежава изключително благоприятни условия за развитие на земеделие и животновъдство.  В състава на растителната покривка са застъпени главно висшите растения. Широко разпространение имат културните видове - пшеница, ечемик, царевица, фасул, картофи, зеленчуци и др. В някой райони се отглеждат лозя и овощни насъждения. В животновъдството главно се отглеждат овце, кози и говеда. Съсредоточено е в ръцете на частни стопани.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
На територията на община Камено има една обявена защитени територии по Закона за защитените територии/обн.ДВ бр.133/1998г. с изм. и доп./-защитена местност „Корията" обявена със Заповед №РД-420/14.11.1995 г. на МОСВ , с площ 24.200 ха. Попада в землището на гр.Камено, ЕКАТТЕ 35883,имот № 000104-гора от полски бряст.