Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Център за услуги и информация на гражданите

Центърът за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) е открит в изпълнение на приоритетните задачи и основни дейности на общинска администрация Камено, за повишаване качеството на предлаганите административни услуги, удовлетворяващи в максимална степен обществените потребности.

Центърът е леснодостъпен и е създадена възможност за обслужване на всички потребители. Оборудван е с модерна компютърна техника и специализиран софтуер. Разполага с квалифицирани специалисти, които работят при спазване на всички законови разпоредби и прилагат при осигуряването на услуги приетите норми на етичност, безпристрастност и равнопоставеност.

В ЦУИГ имате възможност да подадете вашите въпроси, идеи, сигнали и предложения към ръководството на общината. За целта в салона на центъра има поставена кутия.

 

e-mail: obshtina@kameno.bg

Адрес: ул. „Освобождение“ 101

Работно време: понеделник-петък 08:30 ч. – 17:15ч. Почивка: 12:15ч. – 13:00ч.

Телефони за контакт: 055045200

 

В Центъра за административно обслужване функционират 6 работни места със следните административни услуги:

Работно място № 1 – Деловодство 

Работни места № 2 и № 3 – Гражданска регистрация и административно обслужване

Работно място № 4- Административно – технически услуги

/Дирекция "Устройство на територията,европроекти и строителство "/

Работно място № 5 – Каса „Такси и услуги“

Работно място № 6 – Административни услуги  - "Местни данъци и такси"

Работно място № 7 – Каса „Местни данъци и такси"