Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Електронни услуги

Насърчаваме гражданите да търсят контакт с Община Камено по телефон и електронна поща  както и да използват административните електронни услуги, когато това е възможно.

За допълнителна информация  можете да се свържете със служителите на общинска администрация чрез телефонно обаждане на номер  05515/2003.

Държавна агенция „Електронно управление“ разработи и реализира модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Към момента чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги се предоставят 348 електронни административни услуги, от които 142 са предоставяни от общинска администрация.

Услугите предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска администрация“ на адрес:

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/!ut/p/z1/vVJLU4MwEP41PWYSCAQ4xtaBsQ-sDrTk4vAIbZwSKKRV--tNZzxoH1Qv5rbZb3e-x0IGl5DJdC9WqRK1TDe6Thh5CeYuNULXHKN7i6A5IZTaQ2pGngkXPwHhaGwhiuNwRrFvBCMHsu9tP8IOorNw4liTR-z79tc8uvIo-t18D4D1848hg6zJRQET1yK25xEPFJltAcvGHvA8ywYlNwyCbJxntndE51I1ag2TnRSl4EVVF3wzQJ1QfIDKugW5UOLAZQdSWYBs1wnJu453A5TmSuw54CAtKiFBx9u9yI-NSq_KRZNuev9OtZ6LYf1WPtwyU6dtttPhdKUtSdUaCFnWcHmFtqbD-haiKT4FXLiOW5wTrdm5pjmO9QHuBX-DkazbSt_r8x_jDM5cOXdVuyJet1tGdfS1VPxdweW_Z385mgvApoqiqHLxB2AZeQoOdzPgL9yOfgI8yC6_/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Funifiedmodel%2Fsite%2Ffor-citizens-and-businesses%2Factive-e-admin-services%2Fmunicipal-services%2Fmunicipal-services

Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира  система за е-връчване, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

 Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор).Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации (в т.ч. общини), за лица, осъществяващи публични функции, и за организации, предоставящи обществени услуги.

Достъпна е на адрес https://edelivery.egov.bg/. Достъпът се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (към настоящия момент с квалифициран електронен подпис и ПИК на НОИ).