Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Отменени наредби

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

отменена с решение по т. 10 от Протокол № 48/30.05.2019 год.


НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

отменена с решение по т. 11 от Протокол № 48/30.05.2019 год.


НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

отменена с решение по т. 11 от Протокол № 48/30.05.2019 год.


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КАМЕНО

отменена с  решение №856/02.05.2019  год. по адм. дело 83/2019 год.


 

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

отменена с  решение №534/21.03.2019  год. по адм. дело 2099/2018 год.

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСВЕНОСТ 

отменена с Решение № 949/2017 г. по адм.дело 687/2017 год.на Административен съд Бургас