Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Постоянни комисии

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАМЕНО МАНДАТ 2015 - 2019

  

 

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ 
 

РУМЯНА СОТИРОВА  - председател  

ЖЕЧКА ТОДОРОВА- зам. председател

ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ - член

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ - член

ИВАН КУЗМАНОВ - член

ДИМИТЪР КОТОРОВ - член

ЖИВКО БАРАКОВ - член

 

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ, РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО, БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 

ЯНЧО ПРОДАНОВ - председател 

ИВАН КУЗМАНОВ - зам. председател

ИВАН ТЕНЕВ - член

БОГДАН ЙОРДАНОВ - член

РУМЯНА СОТИРОВА - член

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИЗКУСТВО, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, ТУРИЗЪМ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И КУЛТУРА
 

ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ - председател

ЖЕЧКА ТОДОРОВА - зам. председател

КАТЯ БАЛТАДЖИЕВА - член

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА - член

КАМЕН ТОДОРОВ- член

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ
 

Д-Р ЕЛЕНА ДИМИТРОВА - председател

КАМЕН ТОДОРОВ - зам. председател

ИВАН ДИМИТРОВ - член

ДИМИТЪР КОТОРОВ - член

ДОРА ТЯСНОВА - член