Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Търгове - за продажба

 

 

Заповед РД-09-642/10.10.2018 г. относно резултатите от проведения нa 05.10.2018г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост ,находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-643/10.10.2018 г. относно резултатите от проведения нa 05.10.2018г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост ,находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-644/10.10.2018 г. относно резултатите от проведения нa 05.10.2018г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост ,находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-645/10.10.2018 г. относно резултатите от проведения нa 05.10.2018г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост ,находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-646/10.10.2018 г. относно резултатите от проведения нa 05.10.2018г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост , находящ се в местността „Летище“ в землището на с. Трояново,общ.Камено,обл.Бургас


Заповед РД-09-591/18.09.2018 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:- ПИ с идентификатор 52279.503.143, целият с площ 687 кв.м., находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“


Заповед РД-09-590/18.09.2018 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:- ПИ с идентификатор 52279.503.142, целият с площ 636 кв.м., находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“


Заповед РД-09-589/18.09.2018 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:- ПИ с идентификатор 52279.503.141, целият с площ 713 кв.м., находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“


Заповед РД-09-593/18.09.2018 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:- ПИ с идентификатор 52279.503.111, целият с площ 600 кв.м., находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“


Заповед РД-09-592/18.09.2018 г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:- ПИ с идентификатор 52279.503.109, целият с площ 596 кв.м., находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“


Заповед РД-09-588/18.09.2018 г. относно провеждане на публичен търг за наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:ПИ № 018039, целият с площ 6.084 дка, находящ се в местността „Летище“ в землището на с. Трояново, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „Нива“


Заповед РД-09-157/02.04.2018 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост , както следва:- ПИ № 025042, целият с площ 5.000 дка, находящ се в местността „Паметника“ в землището на с. Трояново, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия

 

Заповед РД-09-729/8.11.2017 г. относно провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна общинска собственост както следва:

Колесен трактор – Автобагер, марка: Беларус ЮМЗ 6 КМ с дизелов двигател с регистрационен номер А 5907 ЕЕ и година на производство 1993г.


Заповед  РД-09-775/29.11.2016 относно провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,находящ се в с.Константиново,общ.Камено,обл.Бургас


Заповед РД-09-513/2.08.2016  относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,находящ се в с.Вратица,община Камено,област Бургас


Заповед № РД-09-416/23.06.2016 относно провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост ,находящ се в  с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-302 /13.05.2016 относно прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-общинска собственост,находящ се в с.Черни връх 


Заповед РД-09-242/21.04.2016г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-общинска собственост,находящ се в с.Черни връх


Заповед РД - 09 - 317/07. 07. 2015 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - общинска собственост, находящи се в с. Тръстиково

 


Заповед РД - 09 - 269/02. 06.  2015 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - общинска собственост, находящи се в землището на с. Черни връх


Заповед РД - 09 - 705/09 12. 2014 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - общинска собственост, находящи се в землището на с. Трояново


Заповед РД - 09 - 667/17 11. 2014 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - общинска собственост, находящи се в землището на с. Трояново  


Община Камено уведомява заинтересованите лица, че до кмета на Община Камено е постъпило предложение за замяна на имот №051229 в землището на гр. Камено.


Заповед РД - 09 - 497/02. 09. 2014 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост


Заповед РД - 09 - 199/29. 04. 2014 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост находящ се извън землището на с. Трояново


Заповед РД - 09 - 101/11. 03. 2014 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост находящ се в ЗЗП на с. Константиново


Заповед РД - 09 - 532/ 22. 10. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост


Заповед РД - 09 - 429/27. 08. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост


Заповед РД - 09 - 428/27. 08. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост


Заповед РД - 09 - 355/16. 07. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост


Заповед РД - 09 - 327/25. 06. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ 0.509 дка по плана за земеразделяне на гр.Камено, обл.Бургас, представляващ НМ извън регулацията, в местността ,,Извън регулация“, категория на земята-трета.


Заповед РД - 09 - 288/04. 06. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Черни връх с площ 781дка.


Заповед РД - 09 - 287/04. 06. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Трояново с площ 10.000 дка.


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Черни връх с площ1800дка.


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Черни връх с площ 8661 дка.


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Константиново с площ 5 054 дка.


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Камено, обл.Бургас с площ 694 кв.м.


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост ПИ № 106024, с площ 0.509 дка по плана за земеразделяне на гр.Камено, обл.Бургас, представляващ НМ извън регулацията, в местността ,,Извън регулация“, категория на земята-трета.


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост ПИ № 012047, находящ се в землището на с.Кръстина,общ.Камено, обл.Бургас, с площ 230.885 дка. Представляващ изоставена нива, категория на земята-трета, в местността ,,Червенака”


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост при в землището на с.Константиново


Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост


Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, ПИ 23, находящ се в ЗЗП на с. Черни връх.


Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-общинска собственост, находящ се в землището на с.Трояново


Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-общинска собственост,по плана на с. Свобода, общ. Камено.


Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-общинска собственост, както следва : УПИ ХІІ-22, квартал 2 по плана на с.Трояново, общ.Камено, с площ 394 кв.м.


Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-общинска собственост, както следва : -ПИ № 000154, находящ се в землището на гр.Камено, обл.Бургас с площ 50.919дка.Представляващ унищожена нива - пром. категория на земята-трета. в местността „Кавак дере”.


Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-общинска собственост, както следва : УПИ VІІ-общ., квартал 8 по плана на с.Желязово, общ.Камено, с площ 1 810 кв.м. и УПИ VІІІ-общ., квартал 8 по плана на с.Желязово, общ.Камено


Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-общинска собственост-ПИ № 000017, находящ се в землището на гр.Камено, обл.Бургас с площ 40.085 дка. , представляващ унищожена нива в местността „Рапаня”.Категория на земята-трета.


Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-общинска собственост, както следва: ПИ № 000157, ПИ № 000160, ПИ № 000161 ПИ № 000163, находящи се в землището на с.Константиново.