Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публични регистри

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

(Регистърът е изготвен на основание чл.41, ал.4 от ЗОС, включва разпоредителни сделки, сключени след влизане в сила на ЗИД на ЗОС-ДВ бр.54//2008г. и ще се актуализира ежемесечно от служители в отдел ,,УС”)

 


Главен регистър за частна общинска собственост за 2015 г.

 


Главен регистър за публична общинска собственост за 2015 г.


 

Главен регистър за публична общинска собственост към   15.11.2017 г.


Главен регистър за  частна общинска собственост към  15.11. 2017 г.


Главен ргистър на публичната общинска собственбост към 19.02.2018 г.


Главен ргистър на частната общинска собственбост към 19.02.2018 г.