Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публични регистри

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

(Регистърът е изготвен на основание чл.41, ал.4 от ЗОС, включва разпоредителни сделки, сключени след влизане в сила на ЗИД на ЗОС-ДВ бр.54//2008г. и ще се актуализира ежемесечно от служители в отдел ,,УС”)

 


Главен регистър за частна общинска собственост за 2015 г.

 


Главен регистър за публична общинска собственост за 2015 г.