Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Заповеди на кмета

Заповед РД-09-101/20.02.2017 г.относно продажбата на мартеници и други аксесоари,от търговци и жители на Община Камено


Заповед РД-09-81/03.02.2017 г. на основание чл.125,ал.1 от Закона за горите 


Заповед РД-09-7/09.01.2017 г. оносно обявяване за неучебен ден 11 януари 2017 г/сряда/ за всички ученици на територията на община Камено 


Заповед РД-09-6/06.01.2016 г. относно обявяване  за неучебни дни 09 и 10 януари 2017 г. за всички училища на територията на община Камено поради усложнената зимна обстановка 


Заповед РД-09-711/1.11.2016 г. относно назначаване на комисия за проврека на адреси


Заповед № РД-09-802/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Черни връх 


Заповед № РД-09-801/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Кръстина


Заповед № РД-09-800/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Константиново


Заповед № РД-09-799/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Желязово


Заповед № РД-09-798/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Ливада


Заповед № РД-09-797/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Полски извор


Заповед № РД-09-796/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Русокастро


Заповед № РД-09-795/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Тръстиково


Заповед № РД-09-794/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Винарско


Заповед № РД-09-793/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Вратица


Заповед № РД-09-792/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в гр.Камено


Заповед №РД-09-707/ 31.10.2016г. относно на  подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ ПУП –ПР/ за УПИ I-5, кв.1


Заповед №РД-09-679/ 13.10.2016г. относно подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ ПУП –ПР/ за УПИ I-20, масив 50


Заповед РД-№РД-09-706/ 31.10.2016г. относно подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ ПУП –ПР/ за УПИ II-279, кв.34


Заповед РД-09-545/12.08.2016 относно  подадено заявление вх. № 05-00-01/10.08.2016г. за организиране на протест


Заповед РД-09-432/30.06.2016 относно изземване на недвижим имот -недвижим имот публична общинска собственост 


Заповед РД-09-374/07.06.2016 относно  отмяна на "Частично бедствено положение "на територията на Община Камено


Заповед РД-09-369/06.06.2016 г относно обявяване "Частично бедствено положение" на територията на Община


Заповед РД-09-253/26.04.2016 г.относно осигуряване свободен достъп за извършване на строителни и монтажни работи ,съгласно одобрен и съгласуван проект 

 


ЗАПОВЕД РД -09-138/12.03.2016 г. ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2016 Г.


Заповед РД-09-35/18.01.2016 г. относно отмяна на "Частично бедствено положение "на територията на Община Камено


Заповед РД -09-34/17. 01. 2016 г. относно обявяване "Частично бедствено полoжение" на територията на Община Камено


 

Заповед РД -09-598/11. 12. 2015 г. относно разрешаване на пашата на селскостопански животни в определение територии и площи


Заповед РД-09-515/20.10.2015 г. относно прекратяване на процедура за провеждане на пибличен търг


 

ЗАПОВЕД РД-09-482/30.09.2015г. за определяне на границите за сметосъбиране за 2016г.


 

 Заповед РД-09-287/11.06.2015 г.


ЗАПОВЕД РД-09-97/26.02.2014 Г. ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2015 Г.


ЗАПОВЕД РД-09-86/26.02.2014 Г. ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2014 Г.

 


 

 

ЗАПОВЕД РД-09-637/29.10.2014г. за определяне на границите за сметосъбиране за 2015г.


 

 

 

ЗАПОВЕД РД-09-86/26.02.2014 Г. ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2014 Г.