Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Наредби

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

изменена с  решение по т. 2 от Протокол № 3/16.12.2019 год.


 

Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

изменена с  решение по т.1 от Протокол № 3/16.12.2019 год.


НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

изменена с  решение  №1654/11.10.2019год.  по адм.дело 1561/2019год. на Административен съд – Бургас  


 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

приета с  решение по т. 10 от Протокол № 48/30.05.2019 год.


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА КАМЕНО

 


 

 

НАРЕДБА  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

 

 


НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА КАМЕНО

изменена с Решение №1245/02.07.2019год.  по адм.дело 498/2019год. 


НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО

 


НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ И ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ. 196, АЛ. 5 ОТ  ЗУТ

 


НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО