Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Проекто Наредби

Решение по т.9 от Протокол № 48/30.05.2019 г. на Общински съвет Камено


Проект на  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА  ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  КАМЕНО

 

 

 

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване  на обществения ред,чистотата,околната среда и общественото имущество на територията на община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 24.04.2019 г.

 


Проект на НАРЕДБА  ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

МОТИВИ към проект на Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общиснко имущество на община Камено

 

Формуляр за  ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 24.04.2019 г.

 


Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

МОТИВИ към към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услугите на територията на общината

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 27.12.2018 г.

 


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено 

 

М О Т И В И към проект на наредба Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено

 

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 27.12.2018 г.

 


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

М О Т И В И  към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 публикувано на 19.06.2018 г.

 


Справка относно постъпили предложения по проекта за наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Решение на  постоянна комисия по законност, обществен ред, финансово-икономическа дейност, Европейски фондове и програми по  т.13 от  проект за дневен ред за заседание на Общински съвет Камено,насрочено за 22.02.2018г.

 

П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

 

М О Т И В И към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

публикувано на 19.01.2018 г.


ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

М О Т И В И  КЪМ ПРОЕКТ НА Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

публикувано на 19.01.2018 г.

 


Съобщения на общински съвет гр.Камено


П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Камено

 публикувана на 26.06.2017 г.

 Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

М О Т И В И към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината

 

Справка от Жельо Вардунски -кмет на община Камено относно постъпили предложения по проекта за наредба за изменение и допълнение на  Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Камено/публикувана на 27.07.2017 г. 9:09 часа/


ПРОЕКТ на НАРЕДБА  ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ВЕЩИ

публикувана на 28.11.2016 г.

 

М О Т И В И  КЪМ ПРОЕКТ НА  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   Община Камено

Допълнителни мотиви към Проект на Нардба  за реда за продбиване, управление и разпореждане с общинско имущество и вещи на община Камено

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО КЪМ  Проект на Наредба за реда за предобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и вещи на територията на община Камено


П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено  /публикувана на 28.11.2016 г.

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  КЪМ П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и  цени на услуги на територията на Община Камено

М О Т И В И  към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината

Допънителни мотиви към Проект на Нардба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услиги на територията на Община Камено

 

Докладна записка към  приемане на на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината


П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено /публикувана на 28.11.2016 г.

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО КЪМ  П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено

 

М О Т И В И КЪМ ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено

Допълнителни мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето  размера на местните данъци на територията на Община Камено


 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО /Проект/ - публикувана на 30. 04. 2015 г.

 


  НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА КАМЕНО/Проект/-публикувана на 12. 09. 2016 г.

 


  НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕНА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО-/Проект/-публикувана на 12. 09. 2016 г.

 


 

    НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО-публикувана на 12. 09. 2016 г.

 

 


Mотиви към проект на наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено-публикувана на 12. 09. 2016 г.

 


Докладна записка към приемане на нова Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на община Камено-публикувана на 12. 09. 2016 г.

 


Докладна записка към приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини в регистър в община Камено-публикувана на 12.09.2016

 


Докладна записка към приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Камено-публикувана на 12.09.2016

 


Мотиви  за приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Камено-публикувана на 12.09.2016

 


Мотиви към изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини в регистър в община Камено-публикувана на 12.09.2016.