Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Програми

 

П Р О Г Р А М А  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ НА   ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2019 г.

*Публикувана на 07.01.2019 г.


П Р О Г Р А М А  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ НА  ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2018 г.


РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН БУРГАС 2017-2020 

убликувана на 04.10.2017 г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО 2016 – 2020 г./Приета по втора точка от Протокол № 24 от 29.06.2017 г. от Общински съвет Камено./


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО 2016 – 2020 г.
 
*Публикувано на 26.06.2017 г. 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КАМЕНО
 
 * Публикувано на 27.10.2016 г.

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2014 – 2024 г.


ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА В ОБХВАТА НА ПЛАНОВИЯ ПЕРИОД 2014-2024


КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2014 – 2017 г.


ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПЕРИОД 2014-2016


 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ЦВЕТНИ КОНТЕЙНЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2015-2017


 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО  2015-2020

 


Програма за  намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено  за периода 2016 – 2020 година 

 * Публикувано на 8.07.2016 г.


 

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАМЕНО

 

 * Публикувано на 19.08.2016 г.