Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2365

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”

 

 

изх.№94-00-1436/31.05.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.131, ал.2 , във връзка с чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Ви съобщаваме, че  е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/:

-Издадена е Заповед №РД-09-289/31.05.2018г. на Зам. кмета на Община Камено за одобрен  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП –ПРЗ/  за ПИ с идентификатор 52279.503.13 по КККР на с.Константиново, местност „Червената шума“, Община Камено

            -На основание одобрен инвестиционен проект е издадено Разрешение за строеж №15/31.05.2018г. за обект: „Едноетажна жилищна сграда с веранда“

 

            Заповедта,  одобрения проект и разрешението за строеж са изложени в сградата на дирекция „УТЕС” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:00 часа.

 

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд – Бургас, чрез Зам. кмета на община Камено.

 

 

 

 

 

 

/п/

инж.Радостина Кирязова

Директор дирекция УТЕС