Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2367

 

СЪОБЩЕНИЕ

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Разширение на овощни градини – череши в ПИ № 003206 и ПИ № 003207, находящи се в землището на с. Винарско, общ. Камено“, с инвеститор: Светослав Димитров Косаков.

 

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.