Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Уведомление

#slideshow-2370

 

                                 У  В  Е  Д  О  М  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

Уведомяват се заинтересованите граждани, че с констативен протокол от 28.05.2018 год. съставен от служители в общинска администрация гр. Камено е констатирано поставянето на „антипаркинг устройство“ пред УПИ XI-609, в кв.42, по плана на гр.Камено, пред административен адрес ул. „Освобождение“ № 97 в гр. Камено. Устройството е поставено в рамките на пътния габарит, като заема част от уличната регулация – публична общинска собственост, с което възпрепятсва ползването на имота.

Няма данни от кого е поставено  „антипаркинг устройството“.

Предвид горното:

Определям 7 (седем) дневен срок за доброволно премахване на - „антипаркинг устройството“.

Предвид горното,  считайте настоящото писмо като УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.26, ал.2, във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, за започване на административно производство по изземване на имота, като в седемдневен срок, считано от 05.06.2018 год. от същото могат да се представят писмени обяснения и документи, доказващи правото Ви на собственост и ползване върху пътния габарит, заемаща част от уличната регулация – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 97.

След изтичане на определения срок ще се пристъпи към принудително изземване съгласно чл. 65 от ЗОС.

 

 

 

 

 

 

Жельо Вардунски /п/

Кмет на Община Камено