Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2454

Изх.№94-00-1054/06.07.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

Със Заповед №РД-09-369/05.07.2018г. на Заместник-кмет „Устройство на територията, европроекти и строителство“ при Община Камено, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, се разрешава изработване на проект за изменение на на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ ПУП –ПР/   на УПИ X435,436,437 в кв.42 по плана на с.Русокастро, Община Камено, с цел разделяне на УПИ X435,436, 437 на два самостоятелни УПИ.