Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

На вниманието на собствениците на прасета

ОБЩИНА КАМЕНО- ОБЛАСТ БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРАСЕТА, КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО И В НЕРЕГИСТРИРАНИ ФЕРМИ

Във връзка с постъпило писмо с вх. №24-00-335/29.07.2019 в Областна администрация Бургас от Директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Бургас относно усложнената епизоотична обстановка във връзка със заболяването Африканска чума по свинете и непосредствената опасност от разпространението й на територията на обл. Бургас

УВЕДОМЯВА:

Собствениците, отглеждащи нерегламентирано свине без официална идентификация (без ушни марки) в обекти, които не отговарят на ветеринарномедицинските изисквания и нерегистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, могат да оползотворят за лична консумация чрез клане отглежданите животни в срок до 05.08.2019 г.

След указаната дата предстоят проверки от страна на служители от Областната дирекция по безопасност на храните и при констатиране на нарушения за нерегламентирано отглеждане на свине без официална идентификация (без ушни марки) предстои съставянето на акт за установяване на административни нарушение и предприемане на принудителни мерки за евтаназиране на отглежданите свине по реда на чл. 139а, ал. 1, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Разчитам на Вашето отговорно отношение в тази сложна ситуация за неразпространение на Африканската чума по свинете на територията на областта.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Писмо № 91-08-48/30.07.2019 г. на Областен управител на област Бургас

 

ЗАБЕЛЕЖКА :Собствениците, отглеждащи нерегламентирано свине без официална идентификация (без ушни марки) в обекти попадащи в 20 км.зони около индустриални ферми,а именно селата Винарско,Вратица и Трояново, които не отговарят на ветеринарномедицинските изисквания и нерегистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, е задължително  да оползотворят за лична консумация чрез клане отглежданите животни в срок до 05.08.2019 г.

За останалите населени места, които не попадат в 20 км.зони е препоръчително да оползотворят за лична консумация чрез клане отглежданите животни, с цел недопускане на разпространение на болестта АЧС.