Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3474

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено е постъпило уведомително писмо с вх. № 69-00-279/14.04.2020 г. от Николай Пенчев Зунев – управител на фирма „Стело“ ООД, гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 121, вх. 2 за извършвате на растителнозащитни мероприятия от 18.04.2020 г. от 7:00 ч. до 9:00 часа, засяти с НАХУТ в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

       - местност „Сепетлика“ – 60 дка, отстояние от гр. Камено 3 км;

       - местност „Мерджемека“ – 40 дка, отстояние от гр. Камено 3 км;

       - МЕРЛИН (хербицид) – карантинен срок няма, доза 22 мл/дка;

Третирането се извършва срещу плевели.

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Стефан Стоянов.