Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3492

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-233/05.05.2020г. на Kмета на Община Камено, на основание чл. 135, ал. 3 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ е разрешено да се изработи проект  за изменение на  ПУП-ПР за УПИ VIII186, кв.32 по плана на с.Тръстиково, с цел разделяне на УПИ и обособяване на два нови самостоятелни УПИ без промяна на предназначението „за жилищно строителство“ , с възложители Никола Иванов Кондов и Елена Иванова Георгиева.

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено