Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3493

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-234/05.05.2020г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.110, ал.1, т.3  и ал.2 от ЗУТ е разрешено да се изработи проект на  Подробен устройствен план –План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ VII68,  кв.49 по плана на с.Ливада, Община Камено, с възложител Светлозар Пеев Хаджиев.

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено