Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3496

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО

 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ

НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ  ПРАВА НА

УПИ V189  по плана на с. Ливада, общ. Камено

/Наследници на Илю Грозев/

 

 „АНТЕРМОНИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ООД

ул.“Алеко Богориди“ № 59

гр. Бургас

(като собственик  на УПИ ІV185  по плана на с. Ливада, общ. Камено)

 

РОСИЦА СТАНКОВА КАЗАКОВА

ж.к.“Лазур“ № 4, вх.2

гр. Бургас

(като собственик  на УПИ ІХ183  по плана на с. Ливада, общ. Камено)

 

ЖАНА КОЛЕВА ПЕРПЕРИЕВА

ул.“Любен Каравелов“№73, ет.5

гр. Бургас

 (като съсобственик  на УПИ V189  по плана на с. Ливада, общ. Камено)

 

ВЕСЕЛИН КОЛЕВ ВЕЛИКОВ и чрез него до

ЕЛЕНА ЯНКОВА ИЛЕВА

 ж.к.“Лазур“, бл.9, вх.2, ет.2

гр.Бургас

(като съсобственик  на УПИ V189  по плана на с. Ливада, общ. Камено)

 

КРЕМЕНА ДЕНЕВА СЛАВОВА

ж.к.“Славейков“, бл.25, вх.1, ет.4, ап.10

гр.Бургас

(като съсобственик  на УПИ V189  по плана на с. Ливада, общ. Камено)

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация   за УПИ I188  , УПИ III182  и УПИ VI185   в кв.10 по плана на с.Ливада, Община   Камено с възложители Атанас Русев Георгиев, Стоян Русев Атанасов, Константин Русев Лефтеров и Лъчезар Русев Лефтеров

.Проектът е изложен в сградата Община Камено /техническа служба/ всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено