Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3497

 

Изх.№94-00-253/04.05.2020г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

 ДО

Н-ци на Ташо Щерев Пойрязов

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ПОЙРЯЗОВА

ВЕРА ВАСИЛЕВА ПОЙРЯЗОВА

ул.“Хаджи Димитър“№7, ет.3

гр.Бургас

(като собственици  на  ПИ с идент. 52279.27.4 по КККР   на с.Константиново

 

 

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме, като заинтересовано лице, че в общинската администрация е  постъпило заявление за одобряване на проект на Подробен устройствен план –План за застрояване /ПУП –ПЗ/  за ПИ  с идентификатор 52279.27.5 по КККР на с.Константиново, /бивш ПИ 027004 по КВС /,местност „Дренака“ , с.Константиново , с възложител Иван Стоянов Стоянов.

Проектът е изложен в Община Камено /техническа служба/  всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на проекта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

Можете  да направите писмени възражения до дирекцията в 14-дневен срок от връчването на съобщението в горната хипотеза по реда на АПК.

 

 

Дирекция „УТЕС“

при Община Камено