Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3498

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Камено  съобщава:

 - С Решение №7-28/16.04.2020г. на Общински съвет Камено:

На основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 ,ал.1 от ЗОС , чл..53а, т.2 от ЗКИР и чл.25,ал.3, т.4 и ал.5 от ЗСОЗЗ, Общински съвет Камено:

1.Дава съгласие да се извърши изменение на КККР, в землището на с.Русокастро, в обхвата на общински имот с идентификатор 63478.41.33, местност „Голям камък“/Рускин/ по КККР на землище с.Русокастро (стар №041033 по КВС), същия общинска собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост  №1674/31.03.2017год., с площ 382.730 с  НТП „Пасище мера“, като от същия се образуват два нови поземлени имота:

-Имот №63478.41.47, с проектна площ-5,004дка, с начин на трайно ползване „пасище,мера”, 

-Имот №63478.41.48,с проектна площ 330,569дка, с начин на трайно ползване „пасище мера“

2.Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на ПИ с идентификатор № 63478.41.47, с проектна площ – 5,004 дка., с начин на трайно ползване „пасище,мера”,  като определя срок на валидност на предварителното изпълнение на 1 (една) година. Промяната на предназначението да се извърши при спазване на условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи.

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено