Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3499

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-261/07.05.2020г. на Кмета на Община Камено, на основание чл. 135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  e разрешено да се изработи проект  за изменение на  ПУП-ПР за УПИ ХVІ-202а, кв.35 /ПИ с идентификатор 52279.501.222 по КККР на с.Константиново/ с цел промяна на  устройствената зона – от жилищна за малкоетажно строителство „Жм“ в предимно - производствена „Пп“ и  предназначението от „за КОО“ в „за пункт за изваряване на ферментирали плодове“, с възложител Станимир Златев Златев .

 

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено