Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3525

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Камено има следното инвестиционно предложение:

       „Изготвяне на ПУП-ПРЗ на ПИ 63478.41.47, местност „Голям камък/Рускин“ по КККР на землището с. Русокастро, община Камено“.

 

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.