Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”
#slideshow-3528

 

      ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”

 

 

ДO

 

Ереджеб Адем Мехмед

Тайбе Мехмед Мехмед

гр.Айтос

ул.“ Цар Калоян“ № 10

Община Айтос

(като собственик на УПИ V-51, квартал 27 (ПИ № 123 КП )  с. Желязово, общ. Камено )

Марин Петров Митев

гр.Бургас

к-с „ Братя Миладинови“ бл.40, вх.А, ет.3

(като собственик на УПИ VII-50, квартал 27 ( ПИ № 125 КП ) с.Желязово, общ.Камено и наследник на Велика Добрева Митева и Петър Маринов Митев, наследници на Иван Добрев Христов )

Хюсеин Але Азис

с.Желязово

Община Камено

(като собственик на УПИ I-50, квартал 27 ( ПИ № 119 КП ) с.Желязово, общ.Камено )

Хасан Юмеров Халилов

с.Желязово

Община Камено

(като собственик на УПИ IX-50, квартал 27 ( ПИ № 118 КП ) с.Желязово, общ.Камено )

 

                Уведомяваме Ви, като заинтересовани лица, че със заповед № РД-09-294/ 15.05.2020 г. на Кмета на Община Камено е одобрена промяна в кадастралния план на с.Желязово, която се състои в попълване на нов  имот пл.№ 124 в кв. 27 , при което се променят границите на поземлени имоти №№ 50 и 51 . Заповедта е изложена на информационното табло в сградата на Община Камено, всеки ден от 8.30 до 17.15 часа.

                 Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас, чрез Кмета на Община Камено в 14 -дневен срок от обявяването и.

 

 

 

Дирекция „ УТЕС“

 

рк/дк