Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3588

Изх.№94-00-510/10.07.2020г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

ДО

МАРИЯ СЛАВОВА МУРЗОВА

ж.к.“Лазур“, бл.35, вх.2, ет.2

гр.Бургас

 

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме,  че със Заповед №РД-09-461/15.06.2020г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за изменение на подробен устройствен планплан за регулация /ЧИ ПУП – ПР/  за УПИ VII-133, УПИ  VIII-132,133, УПИ  IX-132 и УПИ X-143 в кв.1 по плана на с.Русокастро.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на заповедта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

Можете  да направите писмени възражения до дирекцията в 14-дневен срок от връчването на съобщението в горната хипотеза по реда на АПК.

 

 

Дирекция   УТЕС

при Община Камено