Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3590

 

 

ДO

 

 

Христо Танчев Маринов

с.Тръстиково

Община Камено

( собственик на УПИ I-110 (част от ПИ 262 по КП), квартал 37 по плана на с.Тръстиково, общ. Камено)

 

 

Желязко Ангелов Драгов

с.Тръстиково

Община Камено

(като собственик на УПИ III -110 (част от ПИ 262 по КП), квартал 37 по плана на с.Тръстиково, общ. Камено)

  

         Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в Общинска Администрация е постъпило заявление с вх.№ 94-00-809/ 07.05.2020 г., подадено от Таня Георгиева Панайотова и Георги Цонев Цонев , с искане за изменение и допълнение на кадастралния план /КП/ на с.Тръстиково. Заявителите са собственици на 420/550 кв.м.ид.части от ПИ пл.№ 262 кв. 37 . В действащия план имотът е отразен като имот пл.№ 110.

              Представено е геодезическо заснемане на съществуващите на място огради на имота, собственост на заявителите, който не е нанесен като самостоятелен върху плана.

              Искането е да бъде попълнен в Кадастралния план  собствения им имот.

              Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 14 дневен срок , считано от датата на получаването му,  да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти.

              За подписване на Акт за непълноти и грешки моля да се явите  на 28.07.2020 г. в 10.00 ч. в Техническа служба в сградата на Община Камено.

 

              В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена Заповед за промяна на кадастралния план на с.Тръстиково, общ. Камено по отношение на цитираните имоти.