Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3624

                              СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-773/28.08.2020г. на Кмета на Община Камено, на основание  чл.135, ал.3 и ЧЛ.134, АЛ.2,Т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е разрешено изработването на проекти  за изменение на  ПУП-ПЗ на УПИ XVI1289,  кв.68 по плана на гр.Камено  и ПУП-РУП на УПИ XVI1289,  кв.68 по плана на гр.Камено   при условията на чл.36, ал.2 от ЗУТ , с възложител Драган Михайлов Драганов.

 

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено