Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3625

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

 ДО

МАРИНА ЖЕЛЕВА ГЕНОВА и чрез нея до

МАРТИН ЛЮБОМИРОВ ГЕНОВ

Район Подуяне, ж.к.“Хаджи Димитър“№34, ет.17, ап.98

гр.София

/ като собственици на УПИ XIII162 , кв.33 по плана на с.Тръстиково

 

 

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-09-712/06.08.2020г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект на изменение на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПУП –ПРЗ/  за УПИ І-162 и II-162 кв.33 по плана на с.Тръстиково, община Камено, с който двата УПИ се заличават и се обособяват пет нови УПИ – УПИ XVI162 , УПИ  XVII162 , УПИ XVIII162, УПИ XIX162 и УПИ XX162, кв.33, с предназначение „за жилищно строителство“ и предвидено ново свободностоящо застрояване за петте УПИ, като елемент на застрояването се запазва  съществуващата двуетажна жилищна сграда в новообразувания УПИ XVI162, кв.33

 

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

 

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на заповедта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

Можете  да направите писмени възражения до дирекцията в 14-дневен срок от връчването на съобщението в горната хипотеза по реда на АПК.

 

 

Дирекция „УТЕС“

при Община Камено