Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3628

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

 ДО

Н-ци на Калина Николова Динева и Виолета Иванова

РАЛИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА

бул.“Демокрация“№104, вх.1,ет.3 ,ап.11

гр.Бургас

 

КАЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

ж.к.“Братя Миладинови“№92, вх.1, ет.5, ап.10

гр.Бургас

 

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-09-728/12.08.2020г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПУП –ПРЗ/  за  поземлен имот /ПИ/ 80916.78.89 по КККР на с.Черни връх, местност „Дебелата кория“, Община Камено, с който за имота се обособява нов УПИ- УПИ I с проектен идентификатор  80916.78.91 по КККР на с.Черни връх, с предназначение на имота „за жилищно строителство“ с градоустройствени показатели, посочени в  матрица и таблица за устройствена зона „Жм“, с предвидено свободно застрояване, показано с ограничителни линии за застрояване

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на заповедта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

Можете  да направите писмени възражения до дирекцията в 14-дневен срок от връчването на съобщението в горната хипотеза по реда на АПК.

 

 

Дирекция „УТЕС“

при Община Камено