Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3629

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

 ДО

ГЕОРГИ СТОЯНОВ РУСЕВ

ж.к.“Изгрев“, бл.53, вх.10, ет.2

гр.Бургас

/като съсобственик на УПИ   XIX139, кв.17 по плана на с.Ливада/

 

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/

-Издадена е Заповед №РД-09-733/14.08.2020г.на Кмета на Община Камено, с която е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП –ПРЗ/ за УПИ VIII145, кв.17 по плана на с.Ливада, Община Камено, с който се променя предназначението на имота в „за магазин за пакетирани  промищлени стоки и ФВЦ  с мощност до 30кWр за производство на ел.енергия“.

-На основание одобрен инвестиционен проект е издадено Разрешение за строеж №26/14.08.2020г. за обект: “Магазин за пакетирани  промищлени стоки“ в УПИ VIII145, кв.17 по плана на с.Ливада, Община Камено.

Заповедта, одобрените проекти и разрешението за строеж са изложени в сградата на Община Камено /техническа служба/ всеки ден от 8:30 до 17:00 часа.

За заповедта и разрешението за строеж е допуснато предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК.

На основание чл.60, ал.5 от АПК предварителното изпълнение може да се обжалва чрез Кмета на Община Камено пред Административен съд Бургас в 3-дневен срок от съобщаването му.

Уведомяваме Ви, че съобщението се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

Можете  да направите писмени възражения  в 14-дневен срок от връчването на съобщението в горната хипотеза по реда на АПК.

 

Дирекция „УТЕС“

при Община Камено