Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3653

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Изграждане на гараж в УПИ XVIII-257, кв. 31 по ПУП на гр. Камено, община Камено“.

 

       Възложител на инвестиционноно предложение: Анатолий Райков Райков.