Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3656

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-903/09.10.2020г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.124а, ал.2 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е разрешено да се изработи проект   на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор  73211.65.97 -стопански двор в землището на с.Трояново, Община Камено, , с цел отреждане на два УПИ – УПИ IV65.108 с проектен идентификатор 73211.65.108 по КККР на землището на с.Трояново, с предназначение „за  селскостопански сгради, производствени и  складови дейности“ и УПИ V65.107 с проектен идентификатор 73211.65.107 по КККР на землището на с.Трояново, с предназанчение „за кантар и селскостопанска сграда „  в устройствена зона –предимно производствена /Пп/, във връзка с реализиране на инвестиционни намерения при условията на чл.16 от ЗУТ, с възложител Георги Тенев Ганчев.

 

 

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено