Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3660

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-964/14.10.2020г. на Kмета на Община Камено, на основание чл.135, ал.3 и ал.4  и чл.134, ал. от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е разрешено да се изработи проект за изменение на  ПУП-ПР на УПИ VIII50 и УПИ VII50,  кв.27  по плана на с.Желязово , община Камено, с възложител Димитър Петров Колев

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено